XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP. HCM

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ TP. HCM


  Ngày
\
Cặp số
25
-
11
30
-
11
2
-
12
7
-
12
9
-
12
14
-
12
16
-
12
21
-
12
23
-
12
28
-
12
30
-
12
4
-
1
6
-
1
11
-
1
13
-
1
18
-
1
20
-
1
25
-
1
27
-
1
1
-
2
3
-
2
8
-
2
10
-
2
15
-
2
17
-
2
22
-
2
24
-
2
Tổng
00   1                 1 1                         1     4
01       1         1                         1       1 1 5
02     1       1       1                             1   4
03       1   1                     2                     4
04           1     1                   1       1       1 5
05           1               2 1         1         1     6
06   1   1 1                                     1       4
07                                                       0
08 1               1             1       1     1       1 6
09                         1 1     1 1 2                 6
10       1 1   1     1   1                     2     1   8
11         1           1   1   1             1 1 1       7
12   1                                 1   2       1     5
13   1                       1       1             1   1 5
14           1   2     1   1 1           1           2 1 10
15                     1   1         1     1             4
16     1   1         1         1       1           1     6
17             1                           1       1 1   4
18       1 1         1               1                   4
19     1         1                               1 1     4
20             1                   1                     2
21         1         1 1                       1         4
22 1                                       1 1           3
23           1   1         1       1     2       1     1 8
24       1                   1                           2
25 1                 1 1           1           1         5
26 1                     1   1                           3
27                           1           1               2
28       1     1 1               1 1 1           1 1     8
29 1   1                                                 2
30             1                                         1
31                       1         1     1     1         4
32 1                 1           1   2     1     1   1   8
33               1                 2   1     1           5
34                 1                 2 1                 4
35         1 1           1               1       1       5
36   1           1       1                               3
37 1                   1 1                       1       4
38                   1     1 1         1                 4
39 1 1       1               2                           5
40             1   1 1 1 1   1       1   1 1             9
41     1 1     1       1 1     1             1   1       8
42     1 1                                               2
43 3         1                   1                       5
44                   1         1                       1 3
45     1       1 1       2       1                 1     7
46                   1                       1 1 1 1 2 1 8
47                                       1               1
48     1 1 1   1             1 1             2           8
49     1     1     1                       1             4
50   1         1         1   1         1   1   1         7
51         1                         1               2   4
52 1               1                           1         3
53                 1             1 1                     3
54                 1     1                 1           1 4
55                               1         1       1     3
56     1       1         1 1                             4
57         1         1     1   1         1       2 1     8
58       1               1     1 1 2           1         7
59         1               1     1   1       1       1   6
60   1           1         1     1       1               5
61       1     1           1     1                 1     5
62           1     1           2             1     1     6
63   2               1     1       1 1     1 1           8
64           1                   1               1 1     4
65   1     1                   1       1 1   1           6
66 1 1                                 1         1   1 2 7
67             1 1                                   1   3
68 1 1         2     1       1   2           1   1       10
69   1     1         1           1 1 1                   6
70           1           1 1           1                 4
71                                         1             1
72                 2       1               1           1 5
73                                     1         1       2
74     2   1       1 1       1               1       1   8
75 1         1   1       1                   1           5
76           1   1   1 1           1     1 1 1           8
77   1             1       1         1     2             6
78       1                               1         1     3
79                 1                                     1
80                             1   1   1               1 4
81                                             2         2
82             1   1             1         1 1           5
83 1       1 1       1                         1         5
84     1 1         1   2     1           1               7
85   1           1     1       1       1                 5
86       1       1     1   1   1               1 1 1     8
87     1                       1                       1 3
88                       1     1       1     1   1     1 6
89 1 1           1                   1             1 1   6
90                         1                         1 1 3
91     1                                                 1
92     1         1     1     1 1         1             1 7
93           3                       2 1                 6
94     2 1         1 1     1     1     1       1         9
95       1       1     1                                 3
96         1   1 1                             1       1 5
97       1 2                                         1   4
98   1                 1         1                       3
99 1                           1   1     1               4